Atendimento à Imprensa

Pâmela Moretti
pamela.moretti@fleishman.com.br
+55 (11) 3185-9948

 

Erika Freitas
erika.freitas@fleishman.com.br
+55 (11) 3185-9935 e +55 (11)98814-2237